sv
sv

Varför ViaCon?

Viacons verksamhet

Koncernen grundades 1986 i Sverige och Norge. ViaCon är en ledande leverantör på den europeiska marknaden med fokus på produktion och teknisk försäljning av flexibla korrugerade stålkonstruktioner och plaströr som används för att bygga broar och vägtrummor, GeoTeknik- och dagvattenlösningar. ViaCon erbjuder innovativa, konkurrenskraftiga och hållbara lösningar.

Under året har bolaget utsett ett antal nyckelpersoner på det nya huvudkontoret i Nya Hovås i Göteborg.

ViaCons vision

ViaCon vill vara i en ledande position på sina nyckelmarknader och vara mycket uppskattade och respekterade för den tekniska kompetensen och lösningarna.

Europa, och i synnerhet Central- & Nordeuropa, är ViaCons hemmamarknad. ViaCon agerar även på andra marknader och därmed kommer möjligheter att hanteras på affärsmöjlighetsbasis. ViaCon har för närvarande inga ambitioner att bli globalt som företag men vill stärka positionen in i Västeuropa.

Fokus på hållbarhet innebär att ViaCon vill differentiera produktutbudet för att tillhandahålla mycket lönsamma lösningar och stödja våra kunders efterfrågan på hållbara och miljövänliga lösningar.

Att tillämpa koncernens höga tekniska kompetens i ViaCons lösningar är nyckeln till att differentiera och bygga hållbar konkurrenskraft.

Strategiska prioriteringar i fokus

Globala utmaningar kräver nya affärsmodeller, världen förändras och ViaCon likaså. Program och planer för framtida tillväxt och lönsamhet togs fram under 2020. Arbetet har resulterat i en reviderad vision och affärsidé där de strategiska prioriteringarna är tydliga. Genom en ny organisationsstruktur för koncernen bestående av tre affärsenheter och en konsoliderad verksamhetsfunktion som infördes i början av 2021 har ViaCon ett starkt arv att bygga vidare på.

 
Ambitionen för ViaCon är att nå en stark position med god lönsamhet på den europeiska marknaden. Genom de strategiska prioriteringarna kommer ViaCon att växa verksamheten inom ”broar och vägtrummor”, förbättra lönsamheten inom ”Geotekniska lösningar” och bygga verksamheten inom ”dagvattenlösningar”. Lönsamheten stärks också genom att arbeta enhetligt mot samma mål och genom att öka produktionseffektiviteten genom den nya verksamhetsfunktionen. ViaCon kommer därmed att bli en starkare partner för alla sina intressenter i samhället och totalt sett kommer bolaget att flytta fram sina positioner när det gäller framtida lösningar inom respektive segment.

Kundfokus

ViaCon har alltid haft ett starkt fokus på att identifiera kundens behov och tillhandahålla optimala och innovativa lösningar för varje projekt. Vi tror att målet för ett framgångsrikt slutresultat härrör från att förstå kundens behov, tillhandahålla vår högkvalitativa tekniska erfarenhet och högkvalitativa produkter samt hitta de optimala lösningarna för varje projekt.

 
ViaCon Group har mer än 35 års erfarenhet av att tillämpa egna producerade produkter samt produkter av högsta kvalitet från noggrant utvalda långsiktiga partners. ViaCon arbetar ständigt med att utveckla produktutbudet för att kunna ge mervärde till sina kunder.

Covid-19

Covid-19-utbrottet har påverkat många aktörer och pandemins utveckling har fått långtgående konsekvenser för många branscher. ViaCon har vidtagit kraftfulla åtgärder för att skydda verksamheten mot smittspridning och ViaCon har hittills påverkats av Covid-19 i ganska begränsad omfattning. Åtgärderna har genomförts framgångsrikt och produktionskapaciteten har bibehållits. Den allmänna efterfrågan styrs av ett antal faktorer och för ViaCon har 2020 varit det bästa året i koncernens historia.

 
Bolagets ledning utvärderar dock ständigt Corona-situationen. Ledningen har inte noterat något som indikerar att ViaCon-gruppen har påverkats eller kommer att påverkas negativt av samma. Denna slutsats grundar sig på informationen vid tidpunkten för undertecknandet av denna årsrapport och effekterna av framtida händelser kan skilja sig från ledningens bedömning.

Utsikter för 2022

ViaCon har tagit ett stort steg framåt under 2020-2021 och med den nya strategin kommer ViaCon att kunna flytta fram sin position på den europeiska marknaden genom att tillhandahålla hållbara och miljövänliga lösningar. Innovation sker överallt och ViaCon fortsätter att utforska ny teknik som stärker produktutbudet med fokus på hållbarhet. Genom sin expertis inom tekniska lösningar kommer ViaCon att skapa värde för sina kunder genom att differentiera sitt sortiment med kostnadseffektiva lösningar.

ViaCon är betydligt starkare idag än för ett år sedan. Strategin ger bolaget förtroende för att framgångsrikt kunna leverera framtida utveckling och uppnå målet att ”bli den ledande europeiska leverantören av hållbara lösningar inom sina segment”.

Styrelsens verksamhet

Styrelsen har antagit en uppsättning arbetsrutiner, instruktioner och ett antal policyer som definierar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören och verkställande direktören. Styrelsen har det yttersta ansvaret för koncernens verksamhet och organisation och säkerställer att vd:ns och koncernchefens uppgifter samt den finansiella verksamheten utförs i enlighet med fastställda principer. Styrelsen har haft nio möten under året, varav ett strategimöte samt ett budget- och affärsplaneringsmöte.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound